کمیته علمی کنفرانس

1- دکتر شایان خداپرست

2- دکتر اصغر کاظمی

3- دکتر امیر شکیبا

4- دکتر احمد فاطمی

5- دکتر شاهرخ کیاست

6- دکتر شیما صدر عاملی

7- دکتر سید رضا هاشمی

8- دکتر مهران حاتم

9- دکتر صمد رحیم زاده

10- دکتر عرفان مستوفی

11- دکتر علی قنواتی نسب